LV – 1. Esmu darba devējs

Noslēdzot līgumu ar Mobilly, uzņēmumam tiek izveidots klienta profils Mobilly lietotnē un piešķirtas paroles labumu pārvaldības panelī. Uzņēmumam labumu pārvaldības panelī ir iespēja pievienot jaunus darbinieku kontus, noņemt neaktīvus darbinieku kontus, noteikt labumu kategorijas, piešķirt labumus, papildināt labumu kontus.

Likums nosaka, ka darba devējs var apmaksāt darbiniekam ēšanas izmaksas nepārsniedzot 480 EUR gadā (vidēji 40 EUR mēnesī). Par šīm izmaksām uzņēmumam nav jāmaksā personāla nodokļi – sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Vairāk lasi – likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 15. daļa https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli.
Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, ir nepieciešams koplīgums ar darbiniekiem.
Mobilly ir izveidojis koplīguma paraugu, kas pieejams klienta profilā. Lai koplīgums stātos spēkā, to jāparaksta 51 % darbinieku. Darbiniekiem un darba devējam koplīgumu iespējams parakstīt ar elektronisko parakstu vai SEB/Swed/Citadele bankas identifikācijām.
Labumu pārvaldības panelī redzams, cik un kuri darbinieki parakstījuši koplīgumu.

LV – 2. Esmu darbinieks

Darbinieks izvēlas tirgotāju / pakalpojumu sniedzēju kartē vai skenē QR kodu

Norēķina brīdī klients ievada tirgotāja nosaukto gala summu un iesniedz maksājumu

Sagaidot apstiprinājumu, tirgotājs izsit čeku ar identisku summu, norādot, ka maksājums veikts ar Mobilly

Ko par labumiem saka darbinieki

Jānis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ilze

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gatis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Samanta

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

LV – 3. Esmu tirgotājs

Klients atrod pakalpojuma sniedzēju kartē vai skenē QR kodu, ievada pirkuma summu

Tirgotājs pārbauda un apstiprina pirkumu, nospiežot klienta
telefonā IESNIEGTS

Sagaidot apstiprinājumu, tirgotājs izsit čeku ar identisku summu, norādot, ka maksājums veikts ar Mobilly

Apmaksas process

Tirgotājs saņem atskaiti un samaksu par faktiskajiem darījumiem no Mobilly katras nedēļas pirmajā darba dienā. Katra mēneša pēdējā darba dienā tirgotājs saņem kopējo atskaiti* par darījumiem no Mobilly.

* Ja mēnesis beidzas nedēļas vidū, tad šajā nedēļā viena atskaite un samaksa tiks veikta par darījumiem līdz mēneša pēdējai dienai un otra atskaite un samaksa par mēneša pirmajām dienām, kuras iekrīt tekošajā nedēļā.

EN – 1. For Employers

Upon entering into an agreement with Mobilly, the company receives its own customer profile in the Mobilly app and passwords for the Benefits Control Panel. The company can add new employee accounts, remove inactive employee accounts, define benefit categories, assign benefits, and top up benefit accounts in the Benefits Control Panel.

The law stipulates that the employer may pay for the employee’s meals, not exceeding EUR 480 per year (an average of EUR 40 per month). For these expenses, the company does not have to pay personnel taxes, i.e. social tax and income tax. Read more about this in Section 8, Paragraph 15 of the Law “On Personal Income Tax” at https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli.

In order to receive tax relief, a collective agreement with employees is required.

Mobilly has created a sample collective agreement that is available in the customer profile. For a collective agreement to enter into force, it must be signed by 51% of employees. Employees and employers can sign a collective agreement with an electronic signature or by authenticating via the SEB/Swed/Citadele banks.

The Benefits Control Panel will show how many and which employees have signed the collective agreement.

EN – 2. For Employees

The employee selects a merchant/service provider on the map or scans a QR code

At the time of payment, the customer enters the final amount given by the merchant and submits the payment

Once confirmation has been received, the merchant makes a receipt for an identical amount, indicating that the payment was made with Mobilly

Ko par labumiem saka darbinieki

Jānis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ilze

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gatis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Samanta

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

EN – 3. For Merchants

The customer finds the service provider on the map or scans the QR code and enters the purchase amount

The merchant verifies and confirms the purchase by pressing IESNIEGTS (SUBMITTED) on the customer’s phone

Once confirmation has been received, the merchant makes a receipt for an identical amount, indicating that the payment was made with Mobilly

Payment Process

The merchant receives a report and payment for actual transactions from Mobilly on the first business day of each week. On the last business day of each month, the merchant receives a final report* on transactions from Mobilly.

  • If the month ends in the middle of the week, then, in this week, one report and payment will be made for all transactions that took place until the last day of the month and another report and payment for the first days of the month that fall in the current week.

LV – 1. Я работодатель

При заключении договора с Mobilly для компании создается профиль клиента в приложении Mobilly и назначаются пароли в панели управления удобствами. В панели управления удобствами компания имеет возможность добавлять новые учетные записи сотрудников, удалять неактивные учетные записи сотрудников, устанавливать категории удобств, присваивать удобства, а также пополнять учетные записи удобств.

Закон предусматривает, что работодатель может покрывать расходы сотрудника на питание, если они не превышают 480 евро в год (в среднем 40 евро в месяц). За эти расходы предприятию не нужно платить налоги на персонал – социальный налог и подоходный налог с населения. Подробнее см. часть 15 статьи 8 Закона о подоходном налоге с населения (https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli).

Для получения налоговых льгот необходимо, чтобы с сотрудниками был заключен коллективный договор.

Компания Mobilly создала образец коллективного договора, который доступен в профиле клиента. Чтобы коллективный договор вступил в силу, его должен подписать 51 % сотрудников предприятия. Сотрудники и работодатели могут подписать коллективный договор электронной подписью или с помощью идентификации через интернет-банк SEB / Swedbank / Citadele.

На панели управления удобствами можно увидеть, сколько сотрудников и какие именно подписали коллективный договор.

LV – 2. Я сотрудник

Сотрудник выбирает продавца / поставщика услуг на карте или сканирует QR-код

Во время расчета клиент вводит окончательную сумму, указанную продавцом, и отправляет платеж

Дождавшись подтверждения, продавец выставляет чек на ту же сумму, указав, что платеж был произведен с помощью Mobilly

Ko par labumiem saka darbinieki

Jānis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ilze

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gatis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Samanta

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

LV – 3. Я продавец

Клиент находит поставщика услуги на карте или сканирует QR-код, вводит сумму покупки

Продавец проверяет и подтверждает покупку, нажав «ОТПРАВЛЕНО» в телефоне покупателя

Дождавшись подтверждения, продавец выставляет чек на ту же сумму, указав, что платеж был произведен с помощью Mobilly

Процесс оплаты

Продавец получает от Mobilly отчет и плату за фактические транзакции в первый рабочий день каждой недели. В последний рабочий день каждого месяца продавец получает от Mobilly общий отчет* о транзакциях.

* Если месяц заканчивается в середине недели, то на этой неделе сначала отправляются отчет и оплата за транзакции до последнего дня месяца, а затем – отчет и оплата за первые дни следующего месяца, выпадающие на текущую неделю.